Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Een apotheek verwerkt gegevens over u en uw medicijngebruik. Het apotheekteam werkt met strikte regels, want het gaat om privacy – gevoelige gegevens. Zowel de apotheker als de medewerkers hebben een beroepsgeheim. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden behandeld. 

De apotheker heeft uw gegevens nodig

Uw huisarts, specialist of een andere zorgverlener kan u een medicijn voorschrijven. Voordat uw apotheker dit medicijn aan u aflevert, wordt gecontroleerd of dit medicijn in de voorgeschreven hoeveelheid geschikt voor u is. Sommige medicijnen kunnen namelijk beter niet worden gebruikt bij bepaalde aandoeningen en andere medicijnen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Uw apotheek behandelt alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De apotheker heeft een beroepsgeheim, dat in de wet is vastgelegd.

Welke gegevens zijn van belang?

De apotheek bewaart gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en polisnummer van uw ziektekostenverzekering. Ook de gegevens over uw medicijngebruik worden in het computersysteem van de apotheek opgenomen. Voor een veilig en juist gebruik van medicijnen is het belangrijk dat uw apotheker precies weet welke medicijnen u gebruikt. Vertel uw apotheker daarom ook welke medicijnen u in een andere apotheek haalt, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend. Als u medicijnen gebruikt die u zonder recept kunt verkrijgen, bijvoorbeeld bij de drogist, vertel dit dan ook aan uw apotheker.

Om het gebruik van uw medicijnen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat u aan uw apotheker ook doorgeeft wanneer u:

  • overgevoelig bent voor bepaalde stoffen;
  • een chronische ziekte heeft;
  • zwanger bent (of niet meer) of als u zwanger wilt worden;
  • borstvoeding geeft (of niet meer).

Medicatiebegeleiding

Er wordt niet alleen naar uw medicijngebruik gekeken als u met een nieuw recept bij uw apotheek komt. Ook als u medicijnen langere tijd achter elkaar gebruikt, let uw apotheker op de veiligheid en werkzaamheid van de medicijnen. Bij twijfel of een voorgeschreven medicijn wel geschikt voor u is, neemt uw apotheker contact met u op of met de arts die u het medicijn heeft voorgeschreven. Uw arts en/of apotheker kunnen dan samen met u bespreken of uw behandeling eventueel moet worden aangepast.

Laboratoriumgegevens

Om de medicatie van de patiënt te kunnen bewaken is het soms noodzakelijk dat de apotheker inzage krijgt in laboratorium – uitslagen. Alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven kan de apotheker laboratoriumuitslagen over u opvragen. Laboratoriumonderzoek in bijvoorbeeld bloed of urine wordt aangevraagd door de huisarts of de specialist en de uitslagen van onderzoek kunnen bekend zijn bij hetzij de huisarts, hetzij de specialist of bij beide. Maar laboratorium uitslagen zijn ook nodig voor uw apotheker. Bijvoorbeeld bij patiënten met een verminderde nierfunctie moet de dosering van bepaalde medicijnen worden verlaagd om bijwerkingen te voorkomen. Als de apotheker inzage krijgt in de uitslagen van het nierfunctie – onderzoek kan hij de arts dus beter adviseren.

Wie heeft inzage in de gegevens en waarvoor

Uw apotheker kan alleen optimale begeleiding en bewaking bieden voor de medicijnen die u afhaalt, als hij alle informatie heeft over uw medicijngebruik.

Bij een bezoek aan een andere apotheek, bijvoorbeeld in de avond- nacht- of weekenddienst, is het belangrijk dat die apotheker weet welke andere medicijnen u op dat moment gebruikt.
Deze andere apotheek waar u medicijnen haalt, zal alleen met uw toestemming, de gegevens bij uw eigen apotheek opvragen. Vervolgens geeft deze apotheek aan uw eigen apotheek door wat er aan u is afgeleverd, zodat uw eigen apotheek dit in uw dossier kan opnemen. Uw eigen apotheek houdt hierdoor het complete overzicht van uw medicijngebruik.

Elektronische uitwisseling van gegevens

Om veiligheid en kwaliteit van uw medicatiegebruik te kunnen waarborgen stellen apothekers de gegevens die nodig zijn voor de controle van het medicijn beschikbaar via een digitaal netwerk, zoals de zorginfrastructuur. Uw apotheker stelt uw gegevens alleen beschikbaar via het netwerk indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Andere apotheken, huisartsen en het ziekenhuis waar u in behandeling bent kunnen dan uw gegevens inzien.

De gegevens over uw medicijngebruik staan opgeslagen in het computersysteem van uw eigen apotheek. Er is geen sprake van een dossier met gegevens dat ergens op internet staat. Inzage gebeurt via een beveiligd netwerk, waarbij uw privacy gewaarborgd blijft. Dit betekent dat zorgverleners niet zo maar bij de gegevens kunnen. Daarvoor gelden strikte regels. Uw gegevens zijn alleen in te zien door andere zorgverleners indien u daarvoor zelf toestemming heeft gegeven. En alleen zorgverleners waar u in behandeling bent mogen uw gegevens inzien.

Als u bezwaar heeft tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens kan dit betekenen dat uw apotheker uw medicijngebruik niet goed meer kan controleren. De rechtstreekse verrekening bij de zorgverzekering kan dan ook niet meer. U moet het bedrag dan voorschieten en zelf de rekening indienen bij uw verzekeraar.

Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten

U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg te kunnen verlenen.
U kunt bij uw apotheek uw eigen dossier inzien en een kopie hiervan of een medicatieoverzicht opvragen. Zo heeft u een overzicht van al uw medicijnen en andere gegevens die in computersysteem staan. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u vragen of uw apotheker dat aanpast of aanvult. Uw apotheker kan u in een persoonlijk gesprek een toelichting geven. Het medicatieoverzicht kunt u ook meenemen als u bijvoorbeeld in de polikliniek een afspraak met de specialist heeft of opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Uw zorgverzekeraar

Uw apotheek gebruikt uw gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum, om de kosten van uw medicijnen te kunnen afrekenen met u of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot medische gegevens die over u in het computersysteem staan.

Meer informatie

Vraag gerust uw apotheker als u vragen heeft over:

  • Uw gegevens
  • Uw rechten in de apotheek
  • Het beroepsgeheim

Of kijk voor informatie op www.apotheek.nl.

Meer informatie over elektronische gegevensuitwisseling:
www.vzvz.nl / informatie voor burgers
Hier kunt u ook opvragen welke apotheken in uw regio zijn
aangesloten op de zorginfrastructuur.

Andere nuttige adressen: 

College Bescherming Persoonsgegevens:
www.mijnprivacy.nl
www.cbpweb.nl

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF):
www.npcf.nl
www.clientenrechten.nl: gezamenlijke website van onder meer
de CG-Raad, Consumentenbond en NPCF.

Uw apotheek gebruikt uw gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum, om de kosten van uw medicijnen te kunnen afrekenen met u of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot medische gegevens die over u in het computersysteem staan.

Vraag over uw medicijnen? www.apotheek.nl

Herzien januari 2013.